Leveringscondities

Artikel 1.      Definities

1.1.   In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a.   Lijstenmakerij Pool: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden: Lijstenmakerij Pool gevestigd aan de Bloemstraat 28 te Elburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08178227;

b.   overeenkomst: de overeenkomst tussen Lijstenmakerij Pool en de koper;

c.    koper: de consument of het bedrijf die een overeenkomst met Lijstenmakerij Pool aangaat;

d.   consument: de koper zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of zijn beroep;

e.   bedrijf: een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf, rechtspersoon of (overheids)instantie.

Artikel 2.      Algemeen

2.1.   Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lijstenmakerij Pool en een koper waarop Lijstenmakerij Pool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail is afgeweken.

2.2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lijstenmakerij Pool, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.   De toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.   Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Lijstenmakerij Pool vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3.      Aanbiedingen en offertes

3.1.   Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

3.2.   De prijzen in een aan een consument gerichte offerte zijn inclusief BTW en in een aan een koper zijnde een bedrijf gerichte offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3.   Lijstenmakerij Pool kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4.   Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4.      Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1.   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper de overeenkomst heeft ondertekend, akkoord is gegaan met de offerte van Lijstenmakerij Pool of op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Lijstenmakerij Pool.

4.2.   Lijstenmakerij Pool heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5.      Levering

5.1.   Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af winkel van Lijstenmakerij Pool.

5.2.   Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies of materialen, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper nadat Lijstenmakerij Pool hem heeft verwittigd.

5.3.   Komen Lijstenmakerij Pool en de koper bij bestelling bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aangekochte producten kosteloos binnen 15 kilometer van de winkel van Lijstenmakerij Pool, tenzij anders overeengekomen. Lijstenmakerij Pool bepaalt datum en tijdstip van bezorging.

5.4.   Indien Lijstenmakerij Pool gegevens of materialen behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan Lijstenmakerij Pool beschikbaar heeft gesteld.

5.5.   Indien Lijstenmakerij Pool een termijn voor levering heeft opgegeven, dan is deze indicatief. Mocht deze termijn overschreden worden door redelijke redenen, dan zal Lijstenmakerij Pool de koper hiervan tijdig op de hoogte brengen. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.

5.6.   In het geval dat een met de koper overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Lijstenmakerij Pool ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene leveringsvoorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

5.7.   In principe wordt de koper niet gebeld indien producten klaar staan. Producten afhalen kan vanaf de afleverdatum die op de verstrekte opdrachtbevestiging staat aangegeven. Indien producten eerder dan de afgesproken datum klaar staan, dan zal Lijstenmakerij Pool de koper hiervan op de hoogte brengen.

5.8.   Lijstenmakerij Pool zal alleen bestelde producten verstrekken aan de koper tegen inlevering van de bij de bestelling aan hem door Lijstenmakerij Pool verstrekte opdrachtbevestiging.

5.9.   Producten die na 3 maanden na de op aan de koper verstrekte opdrachtbevestiging vermelde afleverdatum niet zijn afgehaald, krijgen een toeslag wegens opslag en administratie.

Artikel 6.      Goederen van de koper en retentierecht

6.1.   Indien Lijstenmakerij Pool of de door haar ingeschakelde partij i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst goederen van de koper onder zich heeft, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.

6.2.   Lijstenmakerij Pool of de door haar ingeschakelde partij zal alle veiligheidsmaatregelen nemen die van haar in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan de in artikel 6.1 omschreven goederen te voorkomen.

6.3.   Lijstenmakerij Pool is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat Lijstenmakerij Pool of de door haar ingeschakelde partij de goederen onder zich heeft of gedurende de periode dat de goederen in het kader van de overeenkomst worden getransporteerd.

6.4.   Alle bewaring/opslag/transport van goederen bij/door Lijstenmakerij Pool of bij/door de door haar ingeschakelde partij zal geschieden voor rekening en risico van de koper. De koper dient zich tegen alle risico’s, die de goederen van de koper tijdens de duur van de opslag en/of vervoer kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. De prijzen die Lijstenmakerij Pool voor haar producten en/of werkzaamheden hanteert zijn ook niet op het verzekeren van deze goederen afgestemd.

6.5.   Lijstenmakerij Pool is bevoegd de afgifte van goederen die zij voor de koper in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de koper ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

Artikel 7.      Garantie

7.1.   Lijstenmakerij Pool garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

7.2.   De factuur is het garantiebewijs.

7.3.   De koper dient schriftelijk of via de e-mail een beroep te doen op de garantie. De koper dient duidelijk te vermelden wat het gebrek is. Het feit dat Lijstenmakerij Pool de garantieclaim van de koper onderzoekt, betekent niet dat Lijstenmakerij Pool de garantieclaim van de koper accepteert.

7.4.   Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Lijstenmakerij Pool geaccepteerd, dan zal Lijstenmakerij Pool, naar haar keuze, het product repareren, het product vervangen of de prijs voor het betreffende product (deels) crediteren. De aansprakelijkheid van Lijstenmakerij Pool is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.

7.5.   De te dezen genoemde garantie geldt niet indien:

a.   de koper het product onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt;

b.   zonder schriftelijke toestemming van Lijstenmakerij Pool, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product;

c.    de koper het product heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is;

d.   gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;

e.   er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

f.    gebreken veroorzaakt zijn door goederen die niet door Lijstenmakerij Pool zijn geleverd.

7.6.   Het vervangen van een geleverd product en/of het herstellen van een product verlengt de garantieperiode niet.

7.7.   Na verloop van de garantietermijn is Lijstenmakerij Pool gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 8.      Eigendomsvoorbehoud voor de koper zijnde een bedrijf

8.1.   Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Lijstenmakerij Pool, totdat alle vorderingen die Lijstenmakerij Pool op de koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

8.2.   Zolang de eigendom van het product niet op de koper is overgegaan, mag de koper het product niet:

a.   verpanden;

b.   aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c.    buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

8.3.   De koper is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lijstenmakerij Pool veilig te stellen. De koper is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Lijstenmakerij Pool te verstrekken.

8.4.   Indien de koper zijn verplichtingen jegens Lijstenmakerij Pool niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Lijstenmakerij Pool gerechtigd het product zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Lijstenmakerij Pool op volledige schadevergoeding. Alle kosten die Lijstenmakerij Pool moet maken om het product terug te nemen, waaronder transport- en opslagkosten, worden aan de koper in rekening gebracht.

8.5.   Indien Lijstenmakerij Pool gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de koper verplicht Lijstenmakerij Pool of de door Lijstenmakerij Pool ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie waar het product zich bevindt.

8.6.   Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de koper Lijstenmakerij Pool hiervan direct op de hoogte stellen en zal de koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Lijstenmakerij Pool.

8.7.   De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Lijstenmakerij Pool toekomende rechten onverlet.

Artikel 9.      Onderzoek/reclames

9.1.   De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2.   Eventuele zichtbare tekorten behoren zo spoedig mogelijk na levering schriftelijk of via de e-mail aan Lijstenmakerij Pool te worden gemeld dit met gelijktijdig overhandigen van het gebrekkige product en de factuur, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Artikel 10.    Betaling

10.1.   Tenzij anders overeengekomen dient de betaling netto contant plaats te vinden bij levering, (cash of pin betaling).

10.2.   Lijstenmakerij Pool zal bij bestelling van losse materialen (zonder onderpand) een aanbetaling vragen van de koper ten bedrage van 30% van de koopprijs.

10.3.   Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.4.   Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. De consument is de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de consument in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de koper. Bij de koper zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

10.5.   In geval van liquidatie, beslag, faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Lijstenmakerij Pool en de verplichtingen van de koper jegens Lijstenmakerij Pool onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11.    Opschorting en ontbinding

11.1.   Lijstenmakerij Pool is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

a.   de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de koper geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;

b.   na het sluiten van de overeenkomst Lijstenmakerij Pool ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

11.2.   Voorts is Lijstenmakerij Pool bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3.   Lijstenmakerij Pool de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 12.    Intellectuele eigendom

12.1.   Onverminderd het overige in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Lijstenmakerij Pool zich de rechten en bevoegdheden voor die Lijstenmakerij Pool toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2.   De in het kader van de overeenkomst eventueel door Lijstenmakerij Pool tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen en andere materialen blijven eigendom van Lijstenmakerij Pool en mogen niet door de koper zonder schriftelijke toestemming van Lijstenmakerij Pool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

12.3.   De koper vrijwaart Lijstenmakerij Pool voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13.    Aansprakelijkheid en verjaring

13.1.   Lijstenmakerij Pool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.   daden of nalatigheden van de koper;

b.   nalatigheden of ondeskundig handelen door de koper wat betreft het onderhoud van geleverde producten;

c.    beschadigingen aan geleverde producten ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

d.   normale slijtage aan de geleverde producten;

e.   verkleuring en veroudering van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van het licht (UV-straling);

f.    enige andere van buitenaf komende oorzaak;

g.   doorlopen van kleuren tijdens het wassen van borduurwerken door het niet kleurecht zijn van door de koper gebruikte materialen;

h.   kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden;

i.    zichtbaar worden van niet afgehechte draden of oversteken van borduurwerk als de koper deze ter inlijsting aanbiedt;

j.    overmacht, zie artikel 14.

13.2.   Lijstenmakerij Pool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Lijstenmakerij Pool is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

13.3.   Lijstenmakerij Pool is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

13.4.   Indien Lijstenmakerij Pool aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lijstenmakerij Pool beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Lijstenmakerij Pool gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Lijstenmakerij Pool beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.5.   Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welken hoofde ook jegens Lijstenmakerij Pool vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de koper deze rechten en/of bevoegdheden jegens Lijstenmakerij Pool kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

13.6.   Indien de koper niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Lijstenmakerij Pool handelt, dan dient de koper alle schade te vergoeden die Lijstenmakerij Pool daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 14.    Overmacht

14.1.   Lijstenmakerij Pool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Lijstenmakerij Pool door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Lijstenmakerij Pool of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Lijstenmakerij Pool, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

14.2.   Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Lijstenmakerij Pool.

14.3.   Indien er sprake is van overmacht, dan zal Lijstenmakerij Pool niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Lijstenmakerij Pool als de koper, eventueel onder aanpassing van de door de koper te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 15.    Annuleren

15.1.   Indien de koper de aan Lijstenmakerij Pool gegeven opdracht annuleert, zal Lijstenmakerij Pool de koper administratie- en annuleringskosten in rekening brengen. Deze bedragen 10% van de totaalprijs per calculatienummer, met een minimum van Euro 10,00 en een maximum van Euro 25,00  per calculatienummer. Indien het voor Lijstenmakerij Pool niet meer mogelijk is de order bij haar toeleverancier te annuleren, dan zal de koper, naast de bovengenoemde annuleringskosten, de door Lijstenmakerij Pool voor de door de koper gedane opdracht bestelde producten af moeten nemen tegen de daarvoor geldende prijzen.

Artikel 16.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1.   Op elke overeenkomst tussen Lijstenmakerij Pool en de koper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2.   Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de koper en Lijstenmakerij Pool worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Lijstenmakerij Pool gevestigd is. De consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Lijstenmakerij Pool schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 17.    Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

17.1.   Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer: 08178227, ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

17.2.   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.